عنوان نمايشگاه      موضوع    سال     

  
عنوان نمايشگاهموضوع نمايشگاهتاريخ نمايشگاه
نقاشيخط هاي خليل کوييکي نقاشي 1389
نمايشگاه گروهي خوشنويسي خط 1389
آبرنگ هاي سياوش مظلومي پور نقاشي 1389
نقش رخت- تن پوشهاي منقوش کاري از گروه هنري قاف خط 1388
سماع خط(قلم آفرينه هاي محسن دايي نبي در نکو داشت ياد مولوي) نقاشي 1388
نمايشگاه گروهي اساتيد دانشگاه هنر نقاشي 1388
چهره هايي از مشاهير معاصر ايران توسط شاهين آروين نقاشي 1388
نقاشيخط هاي عنايت الله نظري نوري نقاشي 1388
نمايشگاه خوشنويسي زهره عباسي خط 1388
آثار نقاشي محمود سمندريان با عنوان پرنده فروش نقاشي 1388
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved 2008. www.emroozgallery.com